ABOUT

St. Peter Vietnamese Catholic Parish was founded on April 30, 1976. St. Peter Parish formerly the first Vietnamese Catholic Community in Dallas, Texas, was formed by waves of immigrants from Vietnam since April 30, 1975.  On April 30, 1975, Communist North Vietnamese forces captured the South Vietnamese capital of Saigon, forcing South Vietnam government to surrender and bringing an end to the Vietnam War.  During the first days settling down in the United States, St. Piux X Catholic Parish in Dallas let the Vietnamese Catholic Community share their parish's facilities.  We thank the United States, St. Piux X Catholic Parish, and others for helping us during the hard time when we just came to the United States of America.  Due to the increasing number of Vietnamese parishioners in Dallas, St. Peter Vietnamese Community was split into three Vietnamese parishes in Dallas (St. Peter Parish, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp or Mother of Perpetual Help Parish , and Sacred Heart of Jesus Parish). 
 
 
Giáo Xứ Thánh Phêrô được thành lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1976.  Giáo Xứ Thánh Phêrô trước đây là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đầu tiên tại Dallas, Texas, được hình thành do làn sóng di dân của người Việt Nam tị nạn cộng sản từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày thất thủ của nước Việt Nam Cộng Hòa.  Trong những ngày đầu tiên định cư tại Hoa Kỳ, Giáo Xứ Công Giáo Thánh Piô X ở Dallas để cho Cộng Đồng Công Giáo Việt chia sẻ các cơ sở Giáo Xứ của họ. Chúng tôi cảm ơn Hoa Kỳ, Giáo Xứ Công Giáo Thánh Piô X cũng như tất cả các ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian khó khăn khi chúng tôi vừa đến Hoa Kỳ.  Do số giáo dân ngày càng gia tăng nên Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Dallas đã tách ra làm ba Giáo Xứ (Giáo Xứ Thánh Phêrô, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu)  riêng biệt và mua hoặc xây cất nhà thờ riêng cho mình.